Προσωπικά Δεδομένα

Save a Greek Stray

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

(ΑΡΘΡΟ 11 Ν. 2472/1997, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 1/1999 ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)

Η εταιρεία «Save A Greek Stray, Φιλοζωϊκή Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» (εφεξής «Υπεύθυνος Επεξεργασίας»), με έδρα στο κτίριο «Παλλάς Αθηνά», Δηλιγιάννη 59, 14562, Κηφισιά, Ελλάδα και υποκατάστημα στον Ωρωπό Αττικής, ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο στο οποίο τα εκάστοτε προσωπικά δεδομένα αφορούν (εφεξής «Υποκείμενο») ότι η ίδια ή τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό της επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα, ως εξής:

α) Είδος των δεδομένων: i. Όσον αφορά στα ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails) που υποβάλλονται: Τα δεδομένα που συμπληρώνει το Υποκείμενο κατά την αποστολή του ηλεκτρονικού μηνύματος, ii. Όσον αφορά στα δεδομένα που καταχωρεί το Υποκείμενο στον Διαδικτυακό Τόπο του Υπεύθυνου Επεξεργασίας: Τα δεδομένα που καταχωρούνται σύμφωνα με τις σχετικές φόρμες, καθώς και εκείνα που τυχόν θα αποστείλει το Υποκείμενο σε τυχόν ελεύθερα πεδία και iii Όσον αφορά στα δεδομένα που δίνει το Υποκείμενο στο πλαίσιο της υιοθεσίας, φροντίδας και παροχής εθελοντικών υπηρεσιών για αδέσποτα ζώα: Τα δεδομένα που συμπληρώνει το Υποκείμενο κατά την υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και κατά τη διαδικασία υιοθεσίας, φροντίδας και παροχής εθελοντικών υπηρεσιών για αδέσποτα ζώα.

β) Σκοπός επεξεργασίας: α) Περίθαλψη, φροντίδα και μεσολάβηση για την υιοθεσία αδέσποτων ζώων, β) Προάσπιση των συμφερόντων του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και εκπλήρωση των υποχρεώσεών του βάσει Νόμου, γ) Διαχείριση δωρεών, χορηγιών και λοιπών ενισχύσεων και δ) Δημόσια προβολή του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.

γ) Αποδέκτες των δεδομένων: Για τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός από τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε αποδέκτη: Η Διοίκηση και οι υπηρεσίες του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, ο Δήμος Ωρωπού στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κατά τον Νόμο, ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος, δημόσιες υπηρεσίες και δικαστικές ή εποπτικές αρχές, δημόσιοι λειτουργοί και κατά περίπτωση, άλλοι τρίτοι.

δ) Δικαιώματα Πρόσβασης και Αντίρρησης: Το Υποκείμενο έχει δικαίωμα να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας (δικαίωμα πρόσβασης, άρθρο 12 ν.2472/1997). Έχει, επίσης, δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης, άρθρα 13 του ν. 2472/1997). Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας (Υπεύθυνη Επικοινωνίας κ. Χρύσα Ξουραφά, τηλ. 2106282034).

0

Your Cart